Izrada sajtova kao i sam internet nastup se vrtoglavo menja iz dana u dan. Kako se menjao internet, tako je i izrada sajtova kao i sami sajtovi dobijala jedan potpuno novi smisao. Od prezentacionih sajtova koji su u suštini bili lične karte na internetu, pa preko dobrih dizajnerskih rešenja, do savremenih CMS sistema, web shopova i drugih sajtova koji sada neretko predstavljaju osnovu za biznis, prošao je dug put. Kroz taj put se i izrada sajtova menjala, prilagođavajući se izazovima koje su nudile promene i mogućnosti samog interneta. Naprosto sada nema smisla samo napraviti sajt, već izrada sajta treba da se posmatra kroz prizmu integrisanog internet nastupa.

1463011_1374339789481782_1441668616_n

Web sajt kao središte internet nastupa

Potpuno je logčna činjenica da se web sajt nalazi u središtu integrisanog internet nastupa. Međutim, sada običan prezentacion sajt sam po sebi više nije dovoljan, odnosno neophodno je da ga prate kako dobar dizajn i sadržaj, tako i njegova optimizovanost, odnosno pozicioniranost na organskim pretragama, zatim aktivno prisustvo na društvenim mrežama i učešće u reklamnim kampanjama, te  postojanje Android odnosno iOS aplikacije. Sa tog stanovišta, izrada web stranica više nije nezavisan proces kroz koji programer klijentu uradi i isporuči statički sajt, već je usko vezana za ostale elemente integrisanog internet nastupa o kojima ćemo ovde nešto više reći.

 • Izrada sajtova kroz prizmu dizajna

 • Izrada sajtva kroz prizmu CMS-a

 • Izrada sajtova kroz prizmu sadržaja

 • Izrada sajtova kroz prizmu optimizacije

 • Izrada sajtova i integrisan internet nastup kroz prizmu društvenih mreža

 • Izrada sajtova i integrisan internet nastup kroz prizmu reklamnih kampanja

 • Izrada sajtova kroz prizmu mobilnih aplikacija

Sve ove celine su ustvari neraskidivi deo integrisanog internet nastupa, a kako se sam web sajt nalazi u njegovom središtu, odnosno predstavlja krajnje mesto konverzije internet nastupa, pa se prilikom same izrade sajta mora voditi računa o svim ovim elementima. U razmatranju ovih elemenata ćemo krenuti malo drugačijim redom nego što je gore navedeno, odnosno onim putem kako bi ustvari i trebalo da nastaje kvalitetan web sajt.

Izrada sajtova kroz prizmu optimizacije ( prvi deo )

Namerno smo za početak razmatranja nastanka, odnosno izrade web sajta uzeli optimizaciju, jer naprosto sama izrada sajtova započinje prvim fazama optimizacije koji se zovu Analitika niše i konceptualizacija web sajta.

Šta je to optimizacija sajtova?

O optimizaciji sajtova smo više pisali u drugim delovima našeg sajta. Ovde ćemo samo navesti da je SEO ( Search Engine Optimisation ) skup određenih radnji koje se obavljaju u cilju što boljeg pozicioniranja sajta na organskim pretragama.

943026_1374548806127547_1153197540_n

Faze optimizacije sajtova

U Faze optimizacije svakog sajta spadaju:

 • Analitika niše i konkurencije
 • Konceptualizacija sajta
 • Kreiranje sadržaja sajta
 • Usklađivanje sadržaja sa potrebama optimizacije
 • Onsite optimizacija
 • Link building i onsite Seo dorade

Kroz ovaj deo ćemo dati kratak osvrt na prve dve faze optimizacije kroz njihov uticaj na izradu sajtova, jer one prethode samoj izradi.

Analiza niše i konkurencije i njen uticaj na izradu sajtova

Sama izrada bilo kog sajta mora započeti sa analizom niše i konkurencije. Kroz analitiku se sagledava koje su to ključne reči odnosno fraze koje su interesantne za onog kome se radi sajt, koliko su one zastupljene na Gooogle pretragama, kao i koliko su zastupljene na sajtovima konkurencije.

Konceptualizacija web sajta

Kao plod sagledavanja potreba onog kome treba raditi sajt, sagledavanja proizvoda, usluga ili materijala koje treba predstaviti na sajtu, kao i podataka koji se dobiju analitikom niše i konkurencije, pristupa se konceptualizaciji sajta.  Koncept treba da pomiri želju klijenta za određenim izgledom i funkcionalnostima sajta, i potrebe optimizacije, jer se naprosto kroz optimizacju dolazi do najvalitetnih posetilaca koji se najbrže konvertuju u kupce proizvoda odnosno usluga.

Iz gore navedenog vidimo da izrada sajtova započinje sa prvim fazama optimizacije. Nakon analitike i konceptualizacije slede naredne faze u izradi sajtova.

Izrada sajtova kroz prizmu dizajna

Izrada sajtova se nakon konceptualizacije nastavlja crtanjem dizajna. Dizajn treba da bude unikatan i da prati, odnosno kreira vizuelni identitet same firme kojoj se radi sajt. Dizajn sajta treba da bude usklađen sa dizajnom ostalih elemenata offline i internet nastupa ( banera, bilborda, profila na društvenim mrežama itd.. ). Dizajn je ono što sajtove odvaja jedne od drugih, i ono što će posetioca pored kvalitetnog sadržaja zadržati na sajtu. Dobar dizajn sajtove čini prijemčivijim, i vizuelno dopadljivi sajtovi imaju veće šanse za uspeh. Na internet tržištu je konkurencija sve veća iz dana u dan, te zbog toga mora da se vodi računa o svim elementima prilikom same izrade sajtova, a dizajn je svakako jedan od važnijih.

Izrada sajtova kroz prizmu CMS-a

Nekada su se sajtovi pravili kao statički, i svaku izmenu na njima je morao uraditi obučeni programer. Razvojem tehnologije, pojavili su se content menadžment sistemi ( CMS ) uz pomoć kojih se upravlja web sajtovima. Među popularnijima na globalnom nivou su WordPress, Drupal, Joomla i drugi. Danas, uglavnom svaka ozbiljna kuća čija je delatnost izrada sajtova ima razvijen sopstveni CMS . CMS treba da bude što više user friendly, kako bi se i tehnički nepotkovani korisnici mogli snaći i administrirati svoje sajtove. Pored toga, mi smatramo da je jako vaažno da CMS bude SEO friendly, tj postavljen prema svim parametrima i zahtevima optimizacije. Naprosto, cilj postavljanja sajta na internetu treba da bude da je vidljiv što širem broju relevantnih ljudi, a to znači da je dobro optimizovan, te je potrebno od starta CMS postaviti u skladu sa SEO potrebama. Kroz CMS je potrebno predvideti najrazličitije module kako bi  se prilikom izrade mogli porkti najrazličitiji zahtevi klijenata. Naravno, izrada sajtova se ne može zasnivati samo na pripremljenom CMS-u već je potrebno kroz doprogramiranje realizovati sve zahteve klijenata.

Izrada sajtova kroz prizmu sadržaja

Za ovaj element izrade sajtova se može reći da potpada pod domen optimizacije, ali smo ga mi zbog njegove važnosti izvukli kao posebnu celinu. Nakon analitike, konceptualizacije, izrade dizajna sajta prema konceptu te njegovog uklapanja u CMS imamo sajt koji je pripremljen za unos sadržaja. E sad, fazu kreiranja sadržaja klijenti često zapostave, i o tom delu se odnose s „lako ćemo, daj da uradimo sajt“. Međutim, često se desi da se nakon pripreme sajta za unos sadržaja dolazi u vremenski cajknot jer se zaboravlja da je i za kreiranje kvalitetnog sadržaja potrebno vreme. Sadržaj je jako važan element sajta, jer je on ono što posetilac sajta vidi, te ga može privući da ostane na sajtu, iliga jednostavno oterati. Sa druge strane, sadržaj treba da bude što više SEO friendly, odnosno napisan tako da zadovoljava potrebe optimizacije. Ovde napominjemo, da sadržaje treba šisati tako da budu korisni i kvalitetni za klijenta, a samim tim će uz sitnije korekcije biti kvalitetni i sa stanovišta optimizacije.

Osnovne karatkteristike kvalitetnog sadržaja sajtova

 • Sadržaj sajta mora biti u potpunosti unikatan ( tekstovi, foto , video )
 • Članci na sajtu bi trebali biti optimalne dužine
 • Razumna upotreba ključnih reči kroz sadržaj
 • Delovi teksta podeljeni u logične celine sa podnaslovima
 • Sadržaji sajtova trebaju biti pisani za posetioca a ne za mašinu
 • Sadržaji trebaju biti relevantni sa tematikom sajta

Sa ovakvim pristupom sadržaji sajta će biti kvalitetni u dovoljnoj meri, pa će se sami posetioci duže zadržavati na sajtu i na njemu pronalaziti relevantne informacije.

Blog na sajtu

Pored osnovnih sadržaja kojim se prezentuju proizvodi odnosno usluge, prilikom izrade sajtova trebalo bi predvideti i postojanje bloga. Osnovni ciljevi, odnosno razlozi postojanja bloga na sajtu su:

 • Obogaćavanje sadržaja koji se plasira na društvenim mrežama
 • Mogućnost kreiranja viralnh blog postova
 • Ojačavanje određenih farza na sajtu koje zaostaju na pretragama
 • Povećanje posete sa „long tail fraza“

Izrada sajtova kroz prizmu optimizacije ( drugi deo )

On site optimizacija

Nakon što se sadržaji unesu na sajt, u procesu njegove izrade prelazi se u fazu onsite optimizacije. Ova faza podrazumeva sledeće:

 • Definisanje I postavljanje title, description I keyword tagova, te njihovo usklađivanje sa sadržajem I izvršenom analitikom.
 • Definisanje H tagova za svaku od stranica I njihovo usklađivanje sa sadržajem, title tagovima I izvršenom analitikom.
 • Postavljanje različitih tagova za svaku od stranica.
 • Postavljanje odgovarajućih ALT tagova na slikama
 • Provera I testiranje unikatnosti svake od stranica sajta.
 • Instalacija google analytics, sitema.xml, webmaster tool, robots.txt
 • Prijava sajta na pretraživače, te praćenje I ubrzivanje indeksiranja novih stranica

O samoj onsite optimizaciji više možete pročitati na posebnoj stranici  a mi ćemo ovde samo navesti da se sa ovim zaokružuje rad na samom sajtu i on je nakon onsite optimizacije spreman za prebacivanje na domen.

Link building i onsite SEO dorade

Nakon prebacivanja sajta na domen kreće druga faza rada na njegovoj optimizaciji, koja podrazumeva izgradnju mreže dolaznih linkova u cilju ojačavanja autoriteta samog sajta. Korz izgradnju mreže lonkova jača se uticaj samog sajta, i to je ono što uz kvalitetan sadržaj, i dobro odrađenu onsite optimizaciju gura sajt napred na pretraživačima. O samim principima link buildinga osnovne stvari možete pročitati ovde a u ovom postu možete pročitati više o principima link buildinga nakon svih promena Google algoritma.

Pored link buildinga u ovoj fazi rada na sajtu se pristupa onsite SEO doradama, te kontinuiranim kreiranjima sadržaja bloga.

Izrada sajtova i integrisani nastup kroz prizmu društvenih mreža

O društvenim mrežama i njihovom uticaju u današnje vreme ne trebamo posebno trošiti reči. O načinima pravilnog učešća na društvenim mrežama ćemo nešto više pisati u nekom od narednih postova, a ovde ćemo dati značaj  integraciji sajta i nastupa na ocijalnim medijima. Ta integracija se treba ogledati kako kroz jedinstven dizajn sajta i društvenih profila, usklašivanje načina prikaza sadrđaja, tako i korz postojanje social pluginova na samom sajtu, kao i social ikonica na tekstualnim, foto i video sadržajima. Informacije koje se plasiraju na sajtu i društvenim mrežama moraju biti usklađene, a komunikacija mora biti dvosmerna, i od sajta ka social profilima, ali i od social profila ka sajtu.

Izrada sajtova i integrisan internet nastup kroz prizmu reklamnih kampanja

I o načinima vođenja reklamnih kampanja ( pre svega Google Search kampanjama ) ćemo više pisati u nekom novom postu, a ovde ćemo samo napomenuti značaj sajta na kvalitet samih kampanja. Kako bi kampanja imala najbolji mogući efekat, sajt od starta treba biti dobro postavljen, pregledan i lak za snalaženje. Dobro dizajniran sajt, lak za snalaženje, koji nudi relevantne informacije zbog kojih se i kliknulo na neki od oglasa će zaddržati posetioca i moguće da će ga dovesti do konverzije. Ako se prilikom izrade sajtova nije vodilo računa o tim elementima, ni najbolje vođena reklamna kampanja ne može postići odgovarajući rezultat.

Izrada sajtova kroz prizmu mobilnih aplikacija

Na posletku, na kraju ovog posta ćemo se dotaći značaja usklađenosti samog sajta i mobilnih aplikacija o čemu treba voditi računa prilikom same izrade. Prilikom izrade sajtova potrebno je predvideti i mogućnost kasnije izrade Android ili iOS aplikacije koja će pratiti sajt. U cilju olakšavanja i pravilnog korišćenja resursa potrebno je da se i sajt i aplikacija administriraju sa jednog mesta. Pored toga, i sajt i aplikaciju bi trebalo da prate jedinstven koncept i vizuelni identitet.

Nadamo se da smo kroz ovaj post uspeli objasniti neke od principa kojima bi se trebalo voditi računa prilikom pravljenja sajtova u današnje vreme. Kao što smo već rekli, izrada sajtova više nije puko programiranje sajta klijentu, već sagledavanje svih mogućih aspekata u cilju što kvalitetnijeg integrisanog internet marketing nastupa.

Pratite nas na našim profilima na društvenim mrežama – fb stranici, kao i twitter G+ profilu a voleli bismo čuti i vaše komentare na ovaj post.

 Autor: Slavko Pejovic