On site SEO, kao što i sam naziv kaže, podrazumeva proces  optimizacije na samom sajtu.  To znači da je ceo proces usmeren od sajta ka internetu. Ovaj deo obuhvata  rad na

  • Title tagovima
  • Meta Tagovima i Keywords
  • H Tagovima
  • Sitemaps
  • Google Analytics”
  • “Google webmaster tools”

On site SEO-Title Tag

Title Tag je zaravo naslov sajta. Veoma je bitno da svaka stranica sajta ima dobar  Title Tag. U praksi, naslov može biti identičan naslovu sajta. Međutim, mnogo je efikasnije ukoliko je naslov zapravo kraćći opis u kojem se nalazi ključna reč predoredđena za tu stranicu sajta. Title Tag prema pravilu ne sme biti duži od 70 karaktera odnosno duži od 11 reči. Ukoliko su duži title tagovi, Google I ostali pretraživači će ignorisati takve stranice.

On site SEO-Meta Tag i Keywords

Meta tagovi zapravo predstavlju opis svake stranice sajta. Meta tagovi nisu vidljivi posetiocu sajta ali su zato itekako biti I vidljivi pretraživačima. Meta tagovi se piši za svaku stranicu posebno. Bitno je da svaki meta tag sadrži klučnu reč koja je targetirana preko Title Taga ali I na samoj stranici. Najčešća greška koja se javlja jeste da meta tagovi I title tagovi nisu povezani sa samim sadržajem stranica I njenim ključnim rečima. Meta tagovi trebaju da budu napisani do 70 reči odnosno 350 karaktera.

On site SEO-H Tagovi

H tagovi  predstavljaju  podnaslove kojim se dalje definišu sadržaji samih stranica sajta. H1 tag se pojavjuje samo jednom, i neophodno je da sadrži naslov same stranice u obliku kračeg opisa. H2 tagovi mogu da se pojavljuju vise puta na istoj stranici I moraju sadržati fraze koje su zapravo ključne reči stranice sajta.

On site SEO-Sitemaps

Mapa sajta i fajl za robote – kada se radi o sajtu sa puno stranica, potrebno je na sajtu imati validnu mapu sajta u “.xml” formatu koja sadrži naslove i linkove svih stranica na sajtu. Pored toga na svakom sajtu je poželjan robots.txt fajl koji sadrži informacije i uputstva za same pretraživače.Pored navedenih osnovnih SEO podešavanja, koriste se još mnoga druga kao što su dodatni tagovi za slike (alt, expire…), optimizacija i kompresija java skriptova, optimizacija i kompresija CSS fajlova, podešavanje broja HTML zahteva po stranici, kanonikalizacija linkova, itd…

On site SEO-Prijavljivanje na pretraživače

Nije potreno požuriti sa prijavom sajta na internet pretraživače. Dobar i iskusan profesionalac zna da proceni kada je pravo vreme I trenutak za prijavu sajta na pretraživače. U principu nije poželjno prijaviti sajt na kojem se nalaze veliki broj greška, praznine ili sajt koji će u bližoj budućnosti trpeti velike izmene u smislu sadržaja i strukture. Pravi trenutak za prijavu sajta na pretraživače je posle završetka osnovnih radnju u smislu onsite optimizacije

On site SEO-“Google Analytics” i “Google webmaster tools”

Nakon pokretanja sajta I njegovog prijavljivanja na pretraživače, neophodno je analizirati vise stavri. Najbitnije je imati izvor određenih podataka za analizu.ovi podci dobijaju se korišćenjem alata kao što su “Google Analytics” i “Google webmaster tools” i “Google trends” kako bi se došlo do osnovnih informacija o sajtu.